Make your own free website on Tripod.com

Årsmöte, Mora Båtklubb

 

Tid:      Tisdagen 21 november 2000

Plats:   Klubbstugan på Sanda

 

Närvarande: Tomas Lind, Rolf Liljemark, Martin Liljemark, Åke Thorildsson, Matts Johnzén,

Gunnar Matsson, Lars Holmstrand, Olle Schneider, Brede Olsen, Lars-Erik Klockar, Jan-Erik Wahlberg,

Kent Henriksén, Peter Pellams, Bengt-Erik Swanström, Henrik Hansson.

 

1.              Val av mötesordförande

Tomas Lind valdes till mötets ordförande.

                                                                                    

2.         Val av sekreterare för mötet

            Henrik Hansson valdes till sekreterare för mötet.

 

3.          Val av 2 justeringsmän

Brede Olsen och Mats Johnzén valdes

 

4.         Utlysning av årsmöte

Utlysning av årsmötet godkändes.

 

5.          Verksamhetsberättelse –00

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året.

 

6.          Revisionsberättelse –00

Revisor Beng-Erik Swanström gick igenom revisionsberättelse för det gångna året.

 

7.          Styrelsens ansvarsbefrielse

Styrelsen fick  fortsatt förtroende.

 

8.          Val av styrelseledamöter :

Ordf:          Tomas Lind (omval)

 

Ordinarie

ledamöter:     Lars-Erik Klockar (ersätter Henrik Hansson som avgår)

               Peter Pellams (omval)

               Holger Gummus (nyval)

               Kent Henriksén (omval)

               Brede Olsen (omval)

 

Ersättare:          Björn Jareholm

               Matts Johnzén

 

Revisorer:     Bengt-Erik Swanström

               Mats Döss

 

Valnämnden:     Brede Olsen, Jan-Erik Walberg

               Lars-Erik Klockar

 

9.              Årsavgifter:

Tomas Lind gick igen ett nytt förslag angående arbetstimmarna i klubben, detta pga att just nu gör få medlemmar mycket jobb.

 

Förlaget är detta:

 

Båtplats:          Sanda:     Saxviken:

Grundavgift:     1600:-               1200:- (icke MBK medlem 1600:-)

Arbetspass     - 400:-     *          - 400:-*

Vaktnatt 1     - 500:-     **          - 500:-**

Dag pass 2     - 400:-               -------

Minsta avgift:       300:-                  300:-

 

* Obligatorisk arbetsplikt för samtliga MBK´s medlemmar om 4 timmar/år att utföras i vederbörandes hemma hamn enligt respektive hamnkaptens anvisning Avgift nedsättes med –100 kr/tim.

 

** Val av vakttjänst –natt kan frivilligt tecknas på lista utlagd i klubbstugan under Maj månad. 1 juni upprättar vaktchefen i Sanda en vakt kommenderings lista.

 

 

Avgift nedsättes med 500:-/natt och max en natt ersättes.

Underlåtande av att utföra vakttjänst innebär att MBK´s styrelse har rätt att uppsäga medlem och båtplats/hyreskontrakt.

 

Dag pass utförs endast av Sanda medlemmar och omfattar städning av klubbstuga, toaletter, gäststuga, bemanning av tankanläggning samt underhåll/skötsel av bryggor och gräsmattor

 

                    Förslaget antogs av årsmötet.

 

10.           Övriga val:

Till dom övriga valen valdes:

Hamnkapten Sanda:         Svante Forslund  (Jan Erik Walberg överlämnar)

 

Hamnkapten Saxviken:          Olle Schneider  (Brede Olsen biträdande 1 år)

 

Vaktchef Sanda:              Lasse Holmstrand

 

Arb. Ledare Sanda          Matts Johnzén + Olle Modin

 

Stugfogde:               Kent Henriksén

 

Kartering:               Tomas Lind och Peter Pellams

 

Mora båtråd,

Dalarnas Båtförbund och     Ordinarie:      Åke Thorildsson

Siljans Båtförbund          Suppleant:     Olle Schneider

 

Ansvarig för Bunkelisa          Jan-Erik Walberg

 

Seglingskommitén       Matts Johnzén och Kent Henriksén

 

11.           Övriga frågor:

På övriga frågor kom Tomas Lind med ett förslag om att hyra Engelbrekt för en gemensam tur för MBK´s medlemmar. Hyra av båten skulle tas av aktivitetspengar och medlemmarna skulle endast betala för mat och dryck.

Detta är något som Orsa Båtklubb anordnade i somras och det blev väldigt uppskattat.

Tidpunkt för detta skulle kunna vara första eller andra veckan i juni om båten har tagits i drift då.

Förhandling med Engelbrekt skall hållas av styrelsen.

 

12.           MBK´s hemsida:

En ny hemsida håller på att skapas av Eva Lind och kommer att ersätta den gamla.

Fortlöpande uppdatering kommer att skötas av Andreas Idfeldt på ALO-Teknik.

 

13.           Extra årsmöte?

Punkten strykes då mötet lyckades tillsätta alla poster.

 

Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

Ordförande:                            Sekreterare

 

_________________            _________________

Tomas Lind                    Henrik Hansson

 

 

Justerare:

 

_________________            _________________

Brede Olsen                    Matts Johnzén

 

 

Tillbaka till Anslagstavlan